Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της ‘’ENVA ΟΕ’’ είναι :

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες – ΜΠΕ, ΠΠΠΑ, Μελέτες Ανανέωσης / Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων, (Οδικών, Σιδηροδρομικών Έργων, Αεροδρομίων, Λιμένων, Κτιριακών έργων, Βιολογικών καθαρισμών, Υδραυλικών Έργων, Αντιπλημμυρικών έργων κλπ.) Τεχνικές περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ), Φάκελοι Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, Δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ειδικές Περιβάλλοντικές Μελέτες
 • Συγκοινωνιακές και Κυκλοφοριακές Μελέτες
 • Χωροταξικές και Πολεοδομικές Μελέτες
 • Μετρήσεις Θορύβου από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων (οδικών – σιδηροδρομικών αξόνων, αεροδρομίων) και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ΚΥΑ 211773/27-4-2012
 • Μετρήσεις Δονήσεων και Ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Μετρήσεις και αξιολόγηση Εργασιακού Θορύβου σύμφωνα με το Π.Δ 149/2006.
 • Ειδικές Ακουστικές Μελέτες Υπολογισμού και Εφαρμογής Ηχοπετασμάτων (ΕΑΜΥΕ). Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες :
  – ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ακουστικού περιβάλλοντος
  – πρόβλεψη στάθμης δεικτών θορύβου
  – θέσεις εφαρμογής, ακουστικός έλεγχος, διαστασιολόγηση πετάσματος
  – προτεινόμενη λύση – επιλογή τύπου πετάσματος (θεώρηση στοιχείων προτεινόμενου πετάσματος, αισθητική θεώρηση και προδιαγραφές ποιότητας ηχοπετάσματος)
 • Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου μεγάλων οδικών & σιδηροδρομικών αξόνων, αεροδρομίων και πολεοδομικών συγκροτημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006)
 • Διαμόρφωση & εφαρμογή σχεδίων πληροφόρησης κοινού και προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης αστικού περιβαλλοντικού θορύβου.