Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες – ΜΠΕ, ΠΠΠΑ, Μελέτες Ανανέωσης / Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων, (Οδικών, Σιδηροδρομικών Έργων, Αεροδρομίων, Λιμένων, Κτιριακών έργων, Βιολογικών καθαρισμών, Υδραυλικών Έργων, Αντιπλημμυρικών έργων κλπ.) Τεχνικές περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ), Φάκελοι Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, Δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)