Ειδικές Ακουστικές Μελέτες Υπολογισμού και Εφαρμογής Ηχοπετασμάτων (ΕΑΜΥΕ).

Ειδικές Ακουστικές Μελέτες Υπολογισμού και Εφαρμογής Ηχοπετασμάτων (ΕΑΜΥΕ). Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες :
– ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ακουστικού περιβάλλοντος
– πρόβλεψη στάθμης δεικτών θορύβου
– θέσεις εφαρμογής, ακουστικός έλεγχος, διαστασιολόγηση πετάσματος
– προτεινόμενη λύση – επιλογή τύπου πετάσματος (θεώρηση στοιχείων προτεινόμενου πετάσματος, αισθητική θεώρηση και προδιαγραφές ποιότητας ηχοπετάσματος)