Διαμόρφωση & εφαρμογή σχεδίων πληροφόρησης κοινού

Διαμόρφωση & εφαρμογή σχεδίων πληροφόρησης κοινού και προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης αστικού περιβαλλοντικού θορύβου.